هالتر تراپ بار

هالتر تراپ بار وارداتی

 هالتر تراپ بار یکی از انواع ددلیفت هاست؛ حرکتی کاربردی که به ویژه برای افراد مبتدی بسیارمناسب است! فقط باید دقت داشته باشید در حین اجرای این حرکت، پشت باید صاف باشد و همانند ددلیفت سنتی قوس در ستون فقرات ایجاد نشود.

برای افرادی که استخوان ران بلندتری دارند، هم هالتر تراپ بار ایمن و مناسب است.در بیشتر تحقیقات بعمل امده نیز مشخص شده اکثر افراد می توانند وزنه های سنگین تری را نسبت به ددلیفت معمولی یا سنتی بلند کنند.دلیل این امر احتمالا به خاطر این است که در ترپ بار عضله چهارسر کمی بیشتر درگیر می شود.

halter terapbar